ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα στοχεύει να συνεισφέρει στην εκπαίδευση των εργαζομένων στον παράκτιο τουρισμό μέσα από τη διαδικασία προσαρμογής, ελέγχου, διάχυσης, και ενσωμάτωσης υλικού σχετικού με την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Το παραγόμενο υλικό θα προκύψει από τη χρήση της μεθοδολογίας του Content and Language Integrated Learning (CLIL), και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ένας ακόμη στόχος αφορά τη διαμόρφωση στρατηγικών δικτύων που θα περιλαμβάνουν εργοδότες, συνδικάτα, και εκπαιδευτικούς φορείς, και τα οποία θα λειτουργούν συμβουλευτικά, καθώς και σε επίπεδο ελέγχου, διάχυσης και ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Η δικτύωση θα διευρύνει τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων και θα εμπλουτίσει την υφιστάμενη γνώση για τα σχετικά ζητήματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η μεθοδολογία και το υλικό που θα προσαρμοστεί μεταφέρεται από το πρόγραμμα TalkIT (www.talkit.se), που αναπτύχθηκε στη Σουηδία και απευθυνόταν σε μικρές τουριστικές επιχειρήσεις. Η βελτίωση της κατάρτισης των ενηλίκων στην αγορά εργασίας συνιστά τον κύριο ευρωπαϊκό επιχειρησιακό στόχο που επιδιώκει να ανταποκριθεί το παρόν πρόγραμμα. Οι εκπαιδευόμενοι δε θα αποκτήσουν απλά πρόσβαση σε μια ξένη γλώσσα, διευρύνοντας έτσι τις δεξιότητές τους˙ η ιδιαιτερότητα της μεθοδολογίας CLIL θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν την ικανότητα διαπολιτισμικής επικοινωνίας ενισχύοντας ταυτόχρονα την αυτοπεποίθησή τους στις μαθησιακές τους ικανότητες. Θα καταστούν ικανοί να μάθουν με το δικό τους τρόπο και στο δικό τους ρυθμό μέσω της μεθοδολογίας ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στην οποία θα βασίζεται το σύστημα διαχείρισης μάθησης που θα προκύψει από την παρούσα συνεργασία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΥΛΙΚΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
WEB SITE WWW.MARINA-PROJECT.COM
ΣΥΝΕΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ <./Flyer Greek.PDF>


KONTAKTY

Ασπασία Θεοδοσίου
ΤΕΙ Ηπείρου, Τ.Λ.Π.Μ.
Campus Κωστακιών 47 100
΄Αρτα
Τηλ. 6948271360
theodosiou@teiep.gr
aspasia.theodosiou@manchester.ac.uk

[Home] [Accessibility] [Disclaimer] [Webdesigner]
Copyright © 2010 by AKSES
All Rights reserved
This project has been funded with support from
the European Commission - Lifelong Learning Programme


This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of information contained therein.

Contract number:
2009-1-NO1-LEO05-01015